Obrednik Franjevačkog svjetovnog reda

Obrednik Franjevačkoga svjetovnog reda, Brat Franjo, Zagreb 2011.

NAPOMENE


I. Narav zavjetovanja u OFS-u

1. Mnogi muškarci i žene, koji žive u braku kao i oni koji ni­su vezani ženidbom, te mnogi biskupijski svećenici, od Boga pozvani da idu putem evanđeoskoga savršenstva i da nasljeduju primjer i način života Franje Asiškoga, da bi tako priopćili i uči­nili u svijetu nazočnim svoje sudjelovanje u njegovoj karizmi, odlučuju slijediti Isusa Krista i u bratstvu živjeti Evanđelje, te zato ulaze u Franjevački svjetovni red. Tako se neprocjenjivi dar krštenja u njima očituje te se sve potpunije i plodonosnije usavršuje.

2. Crkva je ovakav oblik života, što ga je Duh Sveti prouzro­kovao »na dobro Crkve i ljudskoga društva«,1 uvijek uvelike ci­jenila a pomoću Pravila, što ih odobriše vrhovni svećenici Ni­kola IV, Leon XIII i Pavao VI, vodila brigu o tome da se ovaj oblik života tijekom vremena zgodno prilagodi zahtjevima i očekivanjima Crkve.

3. Franjevački svjetovnjaci, u bratstvu okupljeni i duhom sje­dinjeni s cijelim Božjim narodom, slave otajstvo spasenja, koje nam je objavljeno i priopćeno u Kristu, molitvama, zahvaljivanjem i obnavljanjem naših životnih obećanja.


II. Propisi obrednika OFS-a i njegovo prilagođivanje

4. Konstitucija »Sacrosanctum Concilium« naglašava: »Ču­vajući bitno jedinstvo rimskoga obreda, neka se također u no­vome izdanju liturgijskih knjiga dadne mjesta za opravdane raznolikosti i prilagođivanja različitim etničkim skupinama, kraje­vima i narodima, naročito u misijama.«2 Po ovome mjerilu svje­tovna franjevačka bratstva rasijana po cijelome svijetu, svjesna vrijednosti posebnoga spasonosnog iskustva, žele otajstvo Utje­lovljene Riječi, Spasitelja sviju ljudi, nastavljati i usavršavati u svakome narodu i u svakoj određenoj kulturi.

5. Obredi i molitve što se predlažu u ovim slavljima nadah­nuti su predajom i obrednicama Franjevačkoga svjetovnog brat­stva koji su postojali na pokus u različitim narodima, te se mo­raju prilagoditi duhu i raznolikim okolnostima bratstava ras­pršenih na svim stranama svijeta.

6. Izvršenje posla oko ove prilagodbe spada napose na Na­cionalna vijeća. Obredi koji se odnose na primanje i na zavjetovanje imaju se smatrati kao pravilo kad se radi o bitnim dijelovima, a to će kod svakoga pojedinog obreda biti kao takvo naznačeno.

7. Obrednik OFS-a mora u svakome narodu i u svakoj kulturi na prikladan način očitovati dar Duha kao i odluku za provođenje evanđeoskoga života koji je vlastit OFS-u.

A to u sebi uključuje s jedne strane usvajanje vrijednih kul­turnih prinosa svakoga pojedinoga kraja, a s druge opet strane zahtijeva vjernost franjevačkom svjetovnom pozivu i njegovu katolicitetu, a to je jedinstvo među svim bratstvima i jedinstvo bratstava s Crkvom.


III. Obredi koji prate stupnjeve života OFS-a

8. Ovo su stupnjevi po kojima se nakon primjerena vremena prvoga upoznavanja i pripravljanja pripravnici uključuju u Fra­njevački svjetovni red: vrijeme oblikovanja (formacije), barem kroz godinu dana, i »zavjetovanje« na opsluživanje Pravila ili odluka živjeti evanđeoski život. Tome se pridodaje obnova zavjetovanja. Na taj je postepeni put obvezano cijelo bratstvo.

9. Crkva po svećeniku i ministru koji predstavlja bratstvo prihvaća obećanje i zavjetovanje onih koji obećaju život i opsluživanje Pravila OFS-a; svojom javnom molitvom za njih moli Božju pomoć i milost; podjeljuje im svoj blagoslov te njihovu odluku ili zavjetovanje združuje s euharistijskom žrtvom.


Obred uvođenja

10. Obred uvođenja koji prethodi razdoblju oblikovanja mora biti jednostavan i skroman. Prikladno je da primanje ili ulaženje bude za vrijeme slavlja službe riječi i u krugu bratstva.

11. Ovo su pojedinosti što ih pripravnik (kandidat) mora razgovjetno i jasno izjaviti:

a) prošnja i volja da želi sticati iskustvo evanđeoskoga živo­ta po uzoru sv. Franje Asiškoga;

b) odluka u odnosu na buduće obećanje da će ovaj način ži­vota provoditi uz pomoć bratstva, u zajedništvu i u skladu s ci­jelom franjevačkom obitelji.

12. Ovom obredu prisustvuju:

a) pripravnici (kandidati);

b) svećenik, duhovni asistent OFS-a ili poglavar bratstva Franjevačkoga reda uz koje je svjetovno bratstvo posebno veza­no. U slučaju potrebe može se za to delegirati i drugi svećenik na kojega spada predvođenje liturgijskoga obreda;

c) ministar bratstva koji u ime vijeća bratstva prima nove članove.3 On neka za izvršenje svoje dužnosti zauzme u slavlju prikladno mjesto;

d) cijelo bratstvo.

Ako se obred uvođenja iz opravdana razloga slavi bez sveće­nika, ministar predsjeda svečanosti i prima pripravnike da za­počnu oblikovanje.

Prije ili poslije ulaznog obreda može biti zajednički pozdrav pripravnicima uz izražaj radosti i bratske odanosti.
Obred obećanja ili zavjetovanja evanđeoskoga života

13. Budući da je zavjetovanje po svojoj naravi javni i crkveni čin, treba ga slaviti uz prisustvovanje bratstva. Zgodno je da se zavjetovanje obavlja za vrijeme euharistijskoga slavlja ili barem uz prikladnu službu riječi.

14. Ovo je narav odluke o provođenju evanđeoskoga života:

a) obnova posvećenja i obećanja zadanih prigodom krštenja i potvrde. To znači: posveta Bogu u njegovu narodu sa svim po­sljedicama koje iz toga proističu u odnosu na život s Bogom i prianjaje uz njegov spasiteljski naum po posvećenju koje se ima živjeti u svijetu;

b) volja: živjeti Evanđelje, nasljedujući sv. Franju Asiškoga;

c) uključenje u OFS koji predstavlja skladno jedinstvo sve­kolike braće i sestara koji obećaju da će živjeti Evanđelje poput sv. Franje Asiškoga ostajući u svome svjetovnom pozivu;

d) volja: živjeti u svijetu i za svijet. Zavjetovanje upravo u tome želi biti evanđeoski kvasac i odluka surađivati na izgradnji bratskijega svijeta.

Dijecezanski svećenici međutim po ovome zavjetovanju potvrđuju odluke i obećanja koja su vlastita i svojstvena svećeničkome zvanju;

e) volja: živjeti Evanđelje cijeli život. Ta je strana izražaj ve­likodušnosti koja je povezana s najdubljim tajnama srca kao i prihvaćanje onih teškoća koje su povezane s nesigurnom sre­ćom pa su neodvojive od bilo kojega trajnog ili časovitoga ljud­skog izbora;

f) pripravnikovo pouzdanje koje ima pomoć u Pravilu OFS--a i u bratstvu. Pripravnik osjeća da ga vodi i da mu pomaže od Crkve odobreno Pravilo OFS-a te se raduje što sudjeluje na pu­tovanju evanđeoskoga života s mnogom braćom od koje može nešto primiti i kojoj može nešto dati. Uključen u mjesno bratstvo, koje je stanica (ćelija) Crkve, dat će svoj doprinos za raz­voj cijele Crkve.

15. Dijelovi o kojima je bila riječ neka se sliju u jedan obra­zac zavjetovanja, a može se to izraziti i u obliku dijaloga. Neki od tih osnovnih pojmova, kao što je služenje Bogu ili Crkvi ne mogu se baš izričito izraziti u obrascu, ali se neprestano ponav­ljaju kroz cijelo slavlje ili se uvijek pretpostavljaju u pojedinom činu kao što je ovaj: odluka evanđeoskoga života.

16. Ministar u ime Crkve i bratstva prima obećanje evanđeo­skoga života. Tome obredu predsjeda svećenik kao svjedok Cr­kve i Reda.

17. U izuzetnim međutim slučajevima kad to svjetuje i nalaže nestašica svećenika, pripravnik svoje zavjetovanje obavlja pred bratstvom: ministar bratstva (ili koji drugi brat) predvodi slavlje službe riječi ako to zahtijevaju okolnosti. Zavjetovanje prima ministar, a članovi bratstva vrše ulogu svjedoka.


Obred godišnje obnove obećanja ili zavjetovanja evanđeoskoga života

18. Zavjetovanju ili konačnoj odluci može prethoditi i može ga pripraviti privremeno obećanje ili odluka koja se svake godi­ne obnavlja, ali neka se ne produžuje preko tri godine jer je to samo priprava za konačnu odluku.

19. Ovaj se postupak predlaže iz pedagoških razloga, tj. kao nešto prikladno i što odgovara postupnom oblikovanju i ulasku članova u svjetovno bratstvo pa se zbog toga i vrši obnavljanje koje odgovara pedagoškoj svrsi ove priprave.

20. Obred se godišnjeg obnavljanja može obaviti u slavlju službe riječi uz primjenu najjednostavnijega obrasca. Čitanja i cijeli obred neka se rasporede na što prikladniji način. Ako me­đutim to bude u kojem liturgijskom slavlju, neka voditelj slavlja izrekne kratku propovijed.

OBRED UVOĐENJA U FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED

1. Obred primanja koji prethodi vremenu oblikovanja zapo­činje, prikladnom pjesmom.

2. Obred neka bude jednostavan i neka se obavi u krugu bratstva (usp. Napomene, br. 12)
Opis obreda

3. Zgodno je da se obred uvođenja obavi za vrijeme prikladna slavlja službe riječi Božje.
Uvodni obredi

4. Obred započinje znakom križa, a svećenik koji ga predvo­di izrekne nekoliko riječi pozdrava.

5. Tada koji od subraće OFS-a ili sam svećenik izrekne poti­caj ovim ili sličnim riječima:

Gospodin koji nas je pozvao
na evanđeoski način života,
što ga je sam objavio Franji Asiškome
da se ima živjeti u bratstvu,
danas nas je sakupio da bismo primili ove koji su,
potaknuti Duhom Svetim,
zamolili da mogu ući u Franjevački svjetovni red
te žele započeti vrijeme oblikovanja
što će prispjeti do svoga vrhunca
u zavjetovanju ili obećanju evanđeoskoga života.
Obnovimo sada vjeru u Duha Svetoga
i zamolimo ga da nam udijeli milost
kako bi se njihovo oblikovanje u bratstvu
valjano odvijalo i ostvarilo;
neka to pomogne njegova milost.

6. Nakon poticaja svećenik govori:

Pomolimo se.
Gospodine Bože,
koji si poslao svoga Sina Isusa Krista
da nam bude put, istina i život,
udijeli ovima koji mole
da budu primljeni u Franje­vački svjetovni red
i svima nama da pažljivo slušamo evanđeoske riječi
i da budemo poslušni u njihovu izvršavanju.
Po Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore: Amen.
Slavlje Božje riječi

7. Neka se prije nego što započne prvo čitanje pročitaju ove poticajne riječi sv. Franje (1P 87-88):

Poslušajmo Božju riječ u duhu blaženoga oca Franje koji nas potiče ovako:
„Molimo vas i zaklinjemo u ljubavi koja je Bog
da ove miomirisne riječi Gospodina našega Isusa Krista
s poniznošću i ljubavlju zahvalno primite
i da ih dobrostivo izvršujete i savršeno opslužujete.“

8. Prvo čitanje: Rim 6, 8-11

„Hodimo u novosti života.“

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo!

Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo nje­govu kršteni. Krštenjem smo, dakle, zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom us­krsnu od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo, doista, s njime srasli po sličnosti smrti nje­govoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu us­krsnuću. Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet, da se uništi ovo grešno tijelo, te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grije­ha.

Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i ži­vjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, pošto us­krsnu od mrtvih, više ne umire, smrt više njime ne gospodari. Sto umrije, umrije grijehu jednom zauvi­jek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

Riječ Gospodnja.

Svi odgovore: Bogu hvala!

9. Pripjevni psalam:

Ps 24

P. Ovo je naraštaj onih koji traže Gospodina.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzici na goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetome mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:
duša mu se ne predaje ispraznosti i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!
Tko je taj Kralj slave?
Gospodin silan i junačan,
Gospodin silan u boju!

Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne, *
da unidje Kralj slave!
Tko je taj Kralj slave? *
Gospodin nad vojskama - on je Kralj slave!

10. Drugo čitanje:

Mk 1,12-15

„Obratite se i vjerujte evanđelju!“

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, kušao ga Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bi predan, dođe Isus u Galileju. Propo­vijedao je Evanđelje Božje govoreći: »Ispunilo se vri­jeme, približilo se kreljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!«

Riječ Gospodnja.

Svi odgovore: Slava tebi, Kriste!

11. Slavitelj drži kratku homiliju. U skladu s vremenskim prilikama može pozvati braću da budu sudionici evanđeoske riječi.
Obred primanja

12. Jedan između pripravnika u ime sviju (ili svi zajedno) izjavljuje da želi ući u OFS. Ministar, u ime bratstva, prima molbu. Sve se ovo može obaviti u izmjeničnom govoru ili u dijalogu ovim ili sličnim riječima:

Ministar:

Neka pristupe braća i sestre koji traže da budu prim­ljeni u naše bratstvo, N. N.

Pripravnici:

Braćo i sestre, mi ovdje nazočni, molimo da budemo primljeni u ovo bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda da bismo s većim marom i zauzetošću proživlja­vali i spoznavali krsnu milost i posvećenje te da bi­smo nasljedovali Isusa Krista prema nauci i primjeru Franje Asiškoga. Želimo služiti Božjoj slavi i ispuniti njegovu zapovijed ljubavi prema ljudima ostajući u svome staležu.

Ministar:

Naše bratstvo s velikom radošću prihvaća vašu mol­bu. I ja vas primam da biste započeli vrijeme obliko­vanja i sticanja iskustava.

Svećenik slavitelj:

Crkva i franjevačka obitelj prihvaćaju i odobravaju vašu odluku. Neka vam Gospodin udijeli ustrajnost u toj odluci da biste usred svijeta bili evanđeoski kva­sac života.

Svi odgovore: Amen. Bogu hvala.

Ovaj se uzvik prema mjesnom običaju može nadomjestiti pje­smom ili nekom prikladnijom kretnjom.
Predaja Evanđelja i Pravila

13. Ministar ili slavitelj, prema mjesnom običaju, sada sva­kom pojedinom predaje Evanđelje i Pravilo OFS-a uz riječi:

Brate (sestro), ovo je pravilo i život franjevačkih svje­tovnjaka:
opsluživati Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista
nasljedujući primjer svetoga Franje Asiškoga.
Učini da Krist bude nadahniteljem i središtem tvoga života
u odnosu prema Bogu i ljudima.

14. Prema mjesnom običaju ministar može svakom pojedi­nom članu dati značku Reda (znak Tau ili nešto drugo).

15. Slijedi opća ili vjernička molitva i Molitva Gospodnja.

16. Napokon, ministar nove članove bratstva pozdravi ovim ili sličnim riječima:

Braćo i sestre, naše vam bratstvo s velikom radošću obećava
da će vam pomagati na vašem životnom putu
svojim prijateljstvom, molitvom i svjedočenjem vla­stitoga života.
A vi svojom nazočnošću i zajedni­štvom
povećavate broj i krepost našega bratstva.
Dobro nam došli!

17. Braća i sestre jedni drugima pružaju znak mira dok se pjeva prikladna pjesma.
Blagoslov

18. Obred se zaključuje blagoslovom svetoga našeg oca Franje:

Blagoslovio vas Gospodin i čuvao vas.

Svi odgovore: Amen.

Pokazao vam svoje lice i smilovao vam se.

Svi odgovore: Amen.

Blagoslovio vas Gospodin + Otac i Sin i Duh Sveti.

Svi odgovore: Amen.

Obred obećanja ili zavjetovanja evanđeoskog života (za vrijeme mise)

19. Obred opisan u ovome poglavlju neka se obavi u misi.

20. Govori se misa dotičnoga dana ili, ako dopuštaju rubrike, votivna misa sv. našeg oca Franje ili sv. Ludovika ili sv. Elizabe­te Ugarske. S obzirom na pjevanje i poticajne nagovore neka se ima na pameti 2. poglavlje Pravila i svetopisamski tekstovi na kojima se temelji pravilo života OFS-a.

21. Ministar bratstva prima zavjetovanje na prikladnom sje­dalu. U svetištu neka se klupe za zavjetovanike tako rasporede da vjernici mogu dobro pratiti cijeli liturgijski čin.

22. Neka se pripremi sve ono što je potrebno za euharistijsko slavlje i za obred zavjetovanja.
Ulazni obred

23. Kad se sakupi puk i bratska zajednica i kad sve bude kako treba pripravljeno, dok svećenik ide prema oltaru, pjeva se ula­zna pjesma. Zavjetovanici se zatim porazmjeste na označenim mjestima. Tada započne misa.

24 .Nakon svećenikova pozdrava jedan od subraće OFS-a ili sam svećenik ovim ili sličnim riječima izriče pobudnicu:

Sastajemo se kao bratstvo
da bismo sudjelovali u euharistijskoj žrtvi.
U ovome će euharistijskom slavlju zavjetovati
evan­đeoski život u Franjevačkome svjetovnom redu
braća i sestre N. N.
Danas u zahvaljivanju Ocu po Kristu
imamo novi razlog zahvalnosti,
a to je dar što ga ovoj braći i sestrama daje
pozivajući ih da usred svijeta žive duh blaženstava,
kao i dar nama time što našem bratstvu pridružujemo nove članove.
Pozvani da nasljedujemo Krista
koji je samoga sebe prinio Ocu kao živu žrtvu za ži­vot svijeta,
neprestano smo pozvani,
a danas još na poseban na­čin,
da svoju žrtvu sjedinjujemo s Kristovom žrtvom.

25. Misa se nastavlja na uobičajeni način. A pokajnički čin može biti nešto opširniji kako bi većma odgovarao pokorničkom duhu.
Sužba riječi

26. U službi riječi neka sve bude na uobičajeni način osim ovoga:

a) čitanja se mogu uzeti iz mise toga dana ili iz tekstova pred­loženih u Dodatku, br. 1-24;
b) vjerovanje se može ispustiti.

Obećanje ili zavjetovanje evanđeoskoga života
Molba

27. Pošto se pročita Evanđelje, misnik i narod sjednu, a zavjetovanici stoje. Tada ministar bratstva poziva zavjetovanikeda se predstave i da svoju odluku javno očituju. Pripravnici mo­gu tu odluku izraziti pojedinačno, odnosno svaki napose vlasti­tim riječima, ili preko jednoga kandidata koji govori u ime svi­ju. U tom se slučaju molba može izraziti ovim ili sličnim riječi­ma:

Molimo da nas se pripusti zavjetovanju
Pravila Fra­njevačkoga svjetovnog reda.
Iskustvo što smo ga stekli u vrijeme oblikovanja
utvrdilo nas je u uvjerenju
da nas Gospodin zove na život po Evanđelju
slijedeći stope svetoga Franje Asiškoga.

Ministar:

Naše bratstvo prihvaća vašu molbu
i pridružuje se vašoj molitvi
da bi Duh Sveti u vama učvrstio
ono što je sam započeo.
Homilija ili nagovor

28. Tada zavjetovanici sjednu i bude homilija u kojoj se na prikladan način objasne kako biblijska čitanja tako teloški osnovi za provođenje evanđeoskoga života.
Pitanja

29. Kad govor bude dovršen, zavjetovanici ustanu. Slavitelj ih pita ovim ili sličnim riječima:

Predraga moja braćo i sestre!
Pred ovdje okupljenim bratstvom
i pred drugom braćom i sestrama u Kristu pitam vas:
Hoćete li prihvatiti ovaj evanđeoski oblik života
što ga nadahnjuju primjeri i riječi Franje Asiškoga,
a koji se nalazi u Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda?

Svi zavjetovanici odgovore zajedno: Hoću.

Slavitelj:

Pozvani ste da svjedočite za Božje kraljevstvo
i da izgrađujete s ljudima dobre volje
bratskiji i evanđeoskiji svijet;
hoćete li ostati vjerni ovome pozivu
i njegovati duh služenja koji je svojstven svjetovnim franjevcima?

Zavjetovanici: Hoću.

Slavitelj:

Po krštenju ste postali članovi Božjega naroda,
u potvrdi ste ojačani novim darom Duha
da životom i riječima budete Kristovi svjedoci;
hoćete li se s Crkvom čvršće povezati
i raditi na njezinoj trajnjoj izgradnji
i njezinu posla­nju među ljudima?

Zavjetovanici: Hoću.

Ministar bratstva:

Mjesno je bratstvo vidljivi znak Crkve,
a ona je zajednica vjere i ljubavi.
Vi obećajte da ćete surađivati sa svom braćom i se­strama
kako bi bratstvo bilo prava crkvena ustanova,
živa franjevačka zajednica.
Molitva za Božju milost

30. Zatim slavitelj moli Božju pomoć govoreći:

Pomolimo se.

Ako je prikladno, svi neko vrijeme mole u šutnji. Zatim slavitelj nastavlja:

Molimo te, Gospodine,
pogledaj na ove svoje službe­nike i službenice
i u srca im ulij Duha svoje ljubavi
da po tvojoj milosti uzmognu
sačuvati odluku evanđeoskoga života.
Po Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore: Amen.
Zavjetovanje ili obećanje evanđeoskoga života

31. Nakon molitve dvoje već zavjetovanih članova, stojeći pokraj ministra bratstva, vrše ulogu posebnih svjedoka. Pojedini zavjetovanici dolaze pred ministra i pred njim čitaju obrazac zavjetovanja:

Ja, N.N.
jer mi je Gospodin udijelio ovu milost,
obnavljam svoja krsna obećanja
i posvećujem se slu­žbi njegova kraljevstva.
Stoga obećajem da ću živjeti u svjetovnom staležu
(ili, ako je svećenik, kaže u svome staležu dijece­zanskoga svećenika),
kroz sve vrijeme svoga života (ili: kroz godinu dana)
živjeti Evanđelje Isusa Krista
u Franjevačkome svje­tovnom redu
opslužujući njegovo Pravilo.
Neka mi milost Duha Svetoga,
zagovor blažene Djevice Marije i svetoga Franje
te bratsko zajedništvo uvijek budu u pomoći
da postignem savršenost kršćanske ljubavi.

32. Nakon izgovorena obrasca ministar bratstva doda:

Bogu hvala.
Kao ministar primam te
u ovo bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda.
Tvoje pridruženje bratstvu
uzrokom je radosti i nade
za svu braću i sestre.

33. Kad svi pripravnici obave zavjetovanje i kad ga ministar primi, slavitelj im izrekne ove ili slične riječi:

U ime Crkve potvrđujem vaša obećanja.
A sam vas naš Serafski Otac u svojoj Oporuci potiče riječima:
„Budete li ovo opsluživali,
neka vas na zemlji ispuni blagoslov njegova ljublje­noga Sina
s presvetim Duhom Utješiteljem
i sa svim nebeskim snagama i sa svima svetima.“

34. Ako postoji običaj ili to zahtijeva mjesna tradicija, sada se može obaviti predavanje prikladnih znakova OFS-a. [Kod nas je uobičajeno predavanje škapulara i pasića.]
Završetak obreda zavjetovanja ili obećanja evanđeo­skoga života

35. Kad se to dovrši, neka nazočna braća i sestre izraze svoju radost prikladnim znakom mira i dobrohotnosti. Za to se vrije­me pjeva prikladna pjesma.

36. Obred završava općom ili vjerničkom molitvom.
Euharistijska služba

37 .Dok se pjeva prikazna pjesma, nekoliko netom zavjeto-vanih članova na prikladan način prinosi kruh, vino i vodu za euharistijsku žrtvu.

38 .Pričest se može podijeliti pod obje prilike.

39 .Na svršetku mise može se podijeliti svečani blagoslov »kroz godinu« koji se u obnovljenom Rimskom misalu nalazi na prvome mjestu; to je, naime, blagoslov svetoga našeg oca Franje kao što se nalazi na kraju I. poglavlja, br. 18.

Godišnja obnova zavjetovanja

40. Za obnovu zavjetovanja ili obećanja evanđeoskoga života treba da bude nazočan ministar bratstva i dva svjedoka. Ako je moguće, neka bratstvo prisustvuje obredu obnavljanja.

41. Neka se obred obavi za vrijeme nekoga liturgijskog slav­lja i to na najjednostavniji način (usp. Napomene, br. 20).

42. Ako se obred obavlja za vrijeme slavljenja Božje riječi, či­tanja se mogu uzeti iz Dodatka, br. 1-24. Poticaj prije obreda obnove

43. Prije nego što započne obnova zavjetovanja slavitelj nazočnima upravi ove ili slične riječi:

Slavitelj:

Potaknuti evanđeoskom snagom
mi sami osjećamo poziv da uvijek iznova započinje­mo
i da neprestano nastavljamo unutrašnje obraćenje
kako bismo se suobličili Kristu
i kako bismo se s njime predali u službu Ocu i braći.
Na ovome putu neprestana obraćenja
ustrajnost je Božji dar.
Stoga, braćo i sestre,
Bogu upravimo prošnje da, n
apredujući u uzajamnoj ljubavi,
sačuvamo svoju vjernost sve do kraja.

Na poticaj slavitelja svi odgovore:

Gospodine, pogledaj dobrostivo one
koje si pozvao na svetost evanđeoskoga života
u svjetovnom franjevačkom bratstvu.
Podaj im milost da uzmognu
usavršiti obećanje evanđeoskoga života
koje su velikodušno i odvažno prigrlili.
Ovo te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našemu.
Amen.
Obnova obećanja

44. Oni koji obnavljaju obećanje evanđeoskoga života mogu se služiti obrascem br. 31 ili ovim kako slijedi:

Ja, N. N.obnavljam na godinu dana svoje obećanje
da ću opsluživati Evanđelje Isusa Kri­sta,
slijedeći primjer svetoga Franje,
po Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Potom slavitelj doda riječi samoga svetog Franje:

Budete li to opsluživali,
neka vas ispuni blagoslov nebeskoga Oca
i njegova ljubljenoga Sina Isusa Krista
s presvetim Duhom Utješiteljem
i svim nebeskim snagama
i sa svima svetima.

Svi odgovore: Amen.
Primanje obnavljanja obećanja

45. Nakon što je izrečena formula zavjetovanja, ministar bratstva kaže:

Kao ministar bratstva
primam obnovu vašega zavjetovanja.
Sva se braća i sestre s vama sjedinjuju
da bi zahvalili Bogu na ovome daru.
Svršetak obreda

46 .Obred se završava općom ili vjerničkom molitvom koja se zaključuje Molitvom Gospodnjom i slijedećim zazivom:

Usliši, Gospodine, naše molitve
i daj da ova naša braća i sestre,
koji svoj svakodnevni život
žive u služenju ljudskoj zajednici,
prenose vjerodostojni duh Evanđeljau zemaljske stvari.
Po Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore: Amen.

Proslava godišnjice zavjetovanja

47. Hvalevrijedan je običaj slaviti 25. i 50. godišnjicu zavjetovanja. Ako se to obavlja za vrijeme euharistijskoga slavlja, uzima se misa dotičnoga dana s molitvama, prema rubrikama, iz zavjetne mise »za zahvalu«. Mogu se, međutim, uzeti i mise o kojima je bila riječ pod br. 20.
Poticaj nakon homilije

48. Nakon homilije ministar bratstva ili netko drugi od braće i sestara izrekne poticaj ovim ili sličnim riječima:

Slavimo dvadeset petu (ili: pedesetu)
godišnjicu bra­će i sestara (ili brata; ili sestre) N. N.
Tijekom proteklih godina trudili su se
da karizmu našega Serafskog Oca
učine prisutnom u životu i poslanju Crkve.
Trsili su se da pridonesu svoj udio
u izgradnji bratskijega i evanđeoskijega svijeta
kako bi kraljevstvo Božje došlo do većeg izražaja.
Stoga se i mi s njima sjedinjujemo u zahvaljivanju
i njihovu nastojanju oko trajnoga obraćenja.
Obnova obećanja

49. Braća i sestre koji slave jubilej svoje obećanje obnavljaju ovim ili sličnim riječima:

Zahvaljujemo ti, Gospodine,
što si nas pozvao u Franjevački svjetovni red.
Molimo da nam oprostiš
sve naše nedostatke, slabosti i prijestupe
počinjene protiv našega obećanja
da ćemo živjeti evanđeoski, i protiv Pravila.
Udijeli nam, molimo, gorljivost i spremnost
što smo je imali prvoga dana kad smo stupili u bratstvo.
Osim toga, obnavljamo svoje obećanje
da ćemo pro­voditi evanđeoski život
prema Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda do svršetka svojih dana.
Daj nam također da uvijek živimo skladno
sa svojom braćom i sestrama,
da mlađima pružimo svjedočan­stvo
ovoga tako velikoga dara što smo ga primili od tebe,
a to je franjevačko zvanje,
kako bismo postali svjedoci i oruđe
poslanja Crkve među ljudima
naviještajući Krista životom i djelima. Amen.

50. Nakon toga slavitelj izgovara ovu molitvu:

Gospodine Bože naš, Oče sviju,
zahvaljujemo ti za ljubav i dobrostivost
što si ih pokazao prema nama, svojim sinovima i kćerima.
Stoga te molimo
da obećanje evanđeoskoga života
koje su nekoć preuzeli
mognu uz tvoju pomoć izvršiti.
To te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore: Amen.
Završetak obreda

51. Obred se završava uzajamnim znakom čestitanja. Za to se vrijeme pjeva »Pjesma stvorova« svetoga Franje ili koja druga prikladna pjesma.

Sastanci bratstva

Napomene
Molitve za početak i svršetak bratskih sastanaka
Slavlje kapitula bratstva
Osnivanje novog bratstva

Napomene

1. Franjevački svjetovni red sačinjavaju mjesne zajednice bratstva, zatim skupovi pokrajinskih, narodnih i međunarodnih vijeća.

2. Svrha je ovih zajednica i skupova naznačena u Pravilu, a to je: među članovima promicati ljubav i porast njihova franje­vačkog života i crkvenosti; njegovati veće bratsko zajedništvo kako crkveno tako i franjevačko. (Usp. Pravilo OFS-a, čl. 22 i 24)

3. Sastanci su raznovrsni: molitveni, radno-programatski i sastanci bratskoga susretanja.

4. U redovitim ili određenim sastancima bratstva ovo dolazi u obzir: a) bratski razgovor; b) slušanje Božje riječi i sudjelo­vanje u njoj; (Usp. Pravilo OFS-a, čl. 5) c) studij i rad (prema prilikama); d) slavljenje Euharistije ili barem prikladno moljenje časoslova.U ovoj se stvari ostavlja mnogo prostora za bratska savjeto­vanja i pothvate.

5. Molitve koje se predlažu većinom se uzimaju iz spisa svetoga Franje.

Molitve za početak i svršetak bratskih susreta

1. Molitve koje se predlažu pod slijedećim brojevima imaju vrijednost samo kao naputak.
A) Na početku sastanka

2. Kad se braća i sestre sastanu na prikladnom mjestu, prije nego što se prihvate kakva posla, predsjedatelj može ovako za­početi zajedničku molitvu:

Predsjedatelj:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Svi odgovore: Amen.

Predsjedatelj:

Svevišnji, svemogući, dobri Bože,
tebi pripadaju hvale, slava i čast i svaki blagoslov.

Svi odgovore:

Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga,
zahvaljujte i služite mu s velikom poniznošću.

Predsjedatelj:

Pomolimo se.
Svemogući, presveti, Svevišnji, najviši Bože,
svako dobro, najveće dobro,
svekoliko dobro, koji si jedini dobar:
tebi iskazujemo svu hvalu, svu slavu, svu zahvalu,
svu čast, sav blagoslov i sva dobra.
Tako neka bude; tako neka bude!

Svi odgovore: Amen.

Ili:

Pomolimo se.
Svevišnji, preslavni Bože,
prosvijetli tminu naših srdaca
i daj nam ispravnu vjeru, čvrsto ufanje i savršenu lju­bav,
i osjećaj i znanje da bismo, Gospodine,
izvršili tvoju svetu i istinitu zapovijed.

Svi: Amen.

1. Zatim može slijediti kratko čitanje iz Svetoga pisma (Dodatak, br. 1-24) ili iz Spisa svetoga Franje (Dodatak, br. 25).
B) Na svršetku sastanka

2. Ako je zgodno, neka to bude vrijeme spontane molitve ili molitava za općenite potrebe Crkve i za posebne potrebe bratstva. Zatim se predsjedatelj može poslužiti molitvom svetoga našeg oca Franje kao što je dolje naznačeno ili nekom drugom po slobodnom izboru.

Predsjedatelj:

Pomolimo se.
Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože,
daj nama bijednicima da poradi tebe
činimo ono što znamo da ti hoćeš
i da uvijek hoćemo što se tebi sviđa;
da bismo, iznutra očišćeni,
iznutra prosvijetljeni i ognjem Duha Svetoga raspaljeni,
mogli slijediti stope tvoga ljubljenoga Sina,
Gospodi­na našega Isusa Krista
i da uzmognemo, Svevišnji,
samo po tvojoj milosti doći k tebi
koji u savršenom Trojstvu i jednostavnom Jedinstvu
živiš i kraljuješ te uživaš slavu kao svemogući Bog
po sve vijeke vje­kova.

Svi odgovore: Amen.

Ili:

Pomolimo se.
Predobri Bože,
ti si začetnik mira i želiš ljubav;
udijeli nama, svojim slugama,
pravo jedinstvo s tvo­jom voljom
da bismo bili sposobni svladavati sve napasti
koje bi mogle pomutiti naš mir.
To te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore: Amen.

3. Ako je nazočan svećenik, može podijeliti blagoslov obras­cem kojim je sv. Franjo blagoslovio brata Leona, kao što se na­lazi u Prvom dijelu, br. 18.

4. Nakon zaziva Duha Svetoga i čitanja kratkoga teksta iz Svetoga pisma (Dodatak, br. 1-24) ili iz Spisa sv. Franje Dodatak, br. 25 predsjedatelj govori ovu molitvu:

Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože,
Oče sveti i pravedni,
Gospodine, kralju neba i zemlje:
zahvaljujemo ti poradi tebe samoga
što si po svojoj svetoj volji
i poradi svoga jedinoga Sina sa Svetim Duhom
stvorio sve duhovno i tjelesno
i što si nas, stvorene na svoju sliku i priliku, postavio u raj.
U tebe se pouzdajemo i molimo tvoje svjetlo
da bismo mogli izabrati one
koji će biti u stanju valjano voditi naše bratstvo.
Pomozi nam da izaberemo one
koji će svojim primjerom,
svojim krepostima i razbo­ritim odlukama
moći upravljati našim bratstvom
da u zajednici živi Isusovo Evanđelje
u duhu svetoga Franje.
To te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore: Amen.

7. Slijedi izbor prema propisu Konstitucija. Nakon toga izabrani posvjedočuju svoje franjevačko zvanje i svoju spremnost na služenje.

8. Kad je sve to dovršeno, predsjedatelj netom izabranima rekne:

Bog nade ispunio vas svom radošću i mirom u vjerovanju
da biste obilovali u nadi u snazi Duha Svetoga.

Svi odgovore: Neka bude hvaljen Bog u vijeke!

Predsjedatelj nastavi:

Pomolimo se za ove koji su izabrani
da bismo po njihovu služenju i poticanju
svi uzmogli svoju vjeru živjeti dublje
i da bismo s većom hrabrošću svjedočili Krista
i radili na obnovi Kraljevstva Božjega.

Svi govore ovu molitvu:

Predobri Bože, svima nam udijeli
da bismo te, potaknuti gorljivošću ove braće i sestara
koji su pozvani na službu našega bratstva, bolje upoznali,
da bismo svima ponudili poznavanje tebe
te da bismo evanđeoski oblik života
što si ga ti sam nadahnuo Franji Asiškome
mogli revnije živjeti.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

9. Obred koji se opisuje u ovome poglavlju obavlja se na prikladnome mjestu.

10. Predsjeda onaj koji je ovlašten za osnivanje bratstva.


Uvod

11. Nakon predsjedateljeva uvodnoga pozdrava i kratkoga nagovora čita se čl. 22 Pravila OFS-a kao što slijedi: „Mjesno bratstvo mora biti kanonski osnovano. Ono time postaje prvom stanicom cijeloga Reda i vidljivim znakom Crkve koja je zajed­nica ljubavi. Ono mora biti povlašteno mjesto gdje će se razvija­ti osjećaj crkvenosti i franjevačkoga zvanja te promicati apostol­ski život njegovih članova.“

12. Slijedi molitva koju izgovara sam predsjedatelj:

Pomolimo se.
Podaj, molimo Gospodine,
nama koji smo se ovdje sabrali u tvoje ime
da nazočnost tvoga Sina Isusa Krista u svojoj sredini
doživljavamo kao prava braća i sestre
tako da naša radost u svetome Franji bude potpuna.
To te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore: Amen.
Biblijsko čitanje

13. Nakon toga čitač čita biblijsko čitanje. Predlaže se slije­deće:

Rim 12, 4-13: „Braćo, kao što u jednome tijelu imamo...“
Čitanje i potpisivanje isprave

14. Nakon čitanja čita se i potpisuje isprava o osnivanju no­voga bratstva. Navode se također imena braće i sestara koji ga sačinjavaju te vodstva ili vijeća bratstva.

15. Nakon toga zgodno je pročitati kratki tekst iz Pisma sv. Franje »svim vjernicima«.

16. Tom se prigodom mogu izreći i neke prikladne riječi, a to neka učini ili onaj koji osniva bratstvo ili koji od dužnosnika pokrajinskoga ili narodnoga stupnja.
Zajednička molitva i svršetak

17. Zajednička se molitva može obaviti po uzoru Vjerničke molitve koja se ovako zaključuje:

Oče naš, svemogući Bože,
izvore jedinstva i ljubavi,
podaj da novo naše bratstvo
Franjevačkoga svjetov­nog reda,
ujedinjeno i prodahnuto Duhom Svetim,
bude spremno za slušanje tvoje riječi i za zajedničku molitvu.
Neka u njemu sva braća i sestre
nađu snagu i nadah­nuće
za stvaranje bratskijega svijeta
i za donošenje poruke mira i radosti svim ljudima.
Po Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore: Amen.

18. Neka se na kraju otpjeva marijanska pjesma, npr. „Zdravo, Kraljice“.

 

 

 Blato, Vela Luka, Cavtat, Dubrovnik - Lapad, Dubrovnik "Mala braća", Imotski, Kuna, Lumbarda, Makarska, Metković, Omiš, Orebić, Podbablje, Proložac, Rožat, Mokošica, Runovići, Sinj, Split "Gospa od zdravlja", Split - Pojišan, Split "Sv. Frane", Split "Sv. Obitelj", Split - Trstenik, Trogir, Drid, Vinjani, Zmijavci

 

Franjevački svjetovni red OFS

Splitsko-dubrovačko područno bratstvo
„Sv. Leopold Bogdan Mandić“

Trg Gaja Bulata 3

21 000 Split

Tel.: 021 / 541 718